Kursus og system beskrivelser

Vejen frem

I samarbejde med Martin Grahame-Dunn, Fellow i en lang række organisationer, Head Mentor i SWPP, medstifter af QEP etc. – og ikke mindst en god lærer og sparringspartner, bygges systemet og en række kurser afholdes med henblik på at flest muligt kan opnå de svære og prestigefyldte udmærkelser.

Det er vigtigt at starte rigtigt – det skal være en udfordring

Alle dff’ere indbydes til at indsende en CD med 20 af ens bedste billeder. Disse ”pre-screen” indsendelser gennemses anonymt af Martin Grahame-Dunn, indplacerer den enkelte på det mest relevante kursus. I bedømmelsen af disse “pre-screens” inddrages de eksisterende potientielle -kandidater, da det er en relevant del af deres uddannelse til på sigt at kunne lede et dansk system, men det er alene Martin der bestemmer indplaceringen.

Indehavere af en ligestillet grad indplaceres på kursus til den følgende grad, dvs. at f.eks. en ligestillet qm starter på sqm

For en ordensskyld skal nævnes at kurser er en særdeles god måde at lære mere på – men at man kan ansøge om en grad uden at deltage i et kursus. 

 

Beskrivelse af de 3 niveauer i det danske kvalifikationssystem for fotografer i dff/Dansk Fotografisk Forening.

Ansøgningskriterier

 

“dff/Master Photographer, dff [M]” kan søges af alle dff/medlemmer

“dff/Qualified Master Photographer, dff [QM] ” kan søges af alle dff/medlemmer der har titlen “dff/Master Photographer, dff [M]“

“dff/Supreme Qualified Master photographer, dff [SQM]” kan søges af alle med titlen “dff/Qualified Master Photographer, dff [QM]“

 

Hvis kvalificering i det ansøgte niveau ikke opnås, kan dommerpanelet vælge at vurdere panelet på niveauet under det ansøgte, hvis fotografen har udtrykt ønske herom.  Dette gælder for dff/Supreme Qualified Master photographer, dff [SQM] og “dff/Qualified Master Photographer, dff [QM] “. For ansøgning om dff/Qualified Master Photographer, dff [QM] med alternativet  dff/Master Photographer, dff [M] gælder desuden, at fotografen skal være til stede under vurderingen, så denne kan fravælge 4 billeder fra panelet for at opfylde betingelserne for vurdering, så panelet opfylder reglerne for dette niveau, eller forud vedlægge oversigt over alternativ opstilling svarende til kravene.

 

Kvalifikation knyttes til det emne indenfor hvilket, man har valgt at lave sit panel. Man kan f.eks. vælge, at kvalificere sig i reklamefotografi eller bryllupsfotografi med deltagelse af 1 eller flere paneler på et givent niveau.

 

Alle ansøgere skal have et gyldigt medlemskab af dff med en anciennitet på minimum 6 mdr.

 

Det anbefales at benytte en mentor, der kender systemet, og de krav og forventninger der stilles til fotografen og billederne i panelet.

 

Det forudsættes at fotografen sætter sig i stand til at udføre fotografisk håndværk på det niveau der stiles imod. Om nødvendigt tilegnes ny viden gennem foreningens aktiviteter eller gennem kurser, for hvilke fotografen selv afholder de hermed forbundne udgifter.

 

dff/Master Photographer, dff [M]

Fotografer med titlen “dff/Master Photographer, dff [M]” har dokumenteret deres kompetence indenfor et specifikt emne som f.eks. portrætfotografering eller reklamefotografering  gennem præsentation af 16 billeder, der alle skal leve op til god billedmæssig  standard. Afgangselev svendeprøve portfolio (HF4)  fra de af dff godkendte fagskoler kan opnå en kvalifikation på dette niveau.

De skal være vel komponerede og fungere visuelt kommunikerende, ligesom de skal dokumentere en velfunderet teknisk kunnen.

Til en ansøgning om titlen “dff/Master Photographer, dff [M]” skal der indsendes digitale filer i størrelsen 2000×2000 px. Billederne må gerne være mindre, så de fremstår med kant. Billederne kan være rektangulære, kvadratiske eller panorama. Andre former kan accepteres, hvis de understreger idé og indhold, men det kan ikke anbefales.

Billederne skal holde sig til et emne i en gennemgående stil 

 

dff/Qualified Master Photographer, dff [QM]

Fotografer med titlen “dff/Qualified Master Photographer, dff [QM]” har bevist deres dybtgående tekniske såvel som kreative fotografiske fortolkning af et emne, f.eks. portrætfoto eller reklamefoto gennem præsentation af 20 billeder, der alle viser fuldstændig teknisk kontrol over mediet svarende til det valgte emne og den ønskede virkning.

Billederne skal have en ensartet høj standard, virke enkeltvis og fungere som en samlet helhed. Billederne skal udtrykke en bevidst valgt personlig stil.

Til en ansøgning om titlen “dff/Qualified Master Photographer, dff [QM]” kan billeder kun indsendes opklæbet i ens størrelse på 50×50 cm. Billederne må gerne være mindre, så de fremstår med kant. Billederne kan være rektangulære, kvadratiske eller panorama. Andre former kan accepteres, hvis de understreger idé og indhold, men det kan ikke anbefales.

Det forventes, at præsentationen af billederne er af meget høj standard.  

 

dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM]

Titlen “dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM]” tildeles i anerkendelse af fremragende, kreativt og teknisk perfekt arbejde indenfor et valgt speciale. Arbejdet skal være individuelt og udtrykke en særlig personlig stil, ligesom tilgangen til emnet forventes præget af originalitet.

Præsentationen skal bestå af 20 fotografiske værker. Til en ansøgning om “dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM]” kan der indsendes billeder i valgfri størrelse. Udførelse og materialevalg er ligeledes uden begrænsninger. Det fotografiske indhold skal være det bærende element og præsentationsformen skal understøtte idéen, hvis man vælger utraditionelle præsentationsformer, så præsentationen ikke bliver hovedværket.

Det er essentielt, at præsentationen har en meget høj standard og understøtter værkerne.

En fotograf med titlen “dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM]” behersker fotografiet på et særdeles højt niveau.

Det vil være vanskeligt at nå niveauet som kræves for at erhverve titlen “dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM]“.

En fotograf med titlen “dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM]” er spydspids i kvalifikationssystemet, og forventes at yde en væsentlig  aktiv indsats i bedømmelsesarbejdet for de øvrige grader og ikke mindst som mentor for aspiranter.

En fotograf som er “dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM] ” forventes at bidrage til fremme af den generelle udvikling af fotografiet gennem et aktivt virke for foreningen.

Fotografen forventes at udvise et særligt ansvar over for den livslange faglige udvikling af andre

fotografer og faget.

 

“dff/Honorary Master Photographer, dff [HM]“ tildeles i anerkendelse af en fremragende indsats for foreningens kvalifikationssystem.
Æresbevisningen kan ikke søges, men alene tildeles af bestyrelsen for dff på dennes eget initiativ eller efter indstilling fra et eller flere medlemmer.

 

Markedsføring af systemet:

Alle fysiske paneler skal vedlægges digitalt medie med de færdige filer i 2000 pixel  på hver led.

Fotografen tillader ved sin deltagelse at dff/dansk Fotografisk Forening vederlagsfrit kan benytte billederne i markedsføring og omtale af kvalifikationssystemet. Fotografen står endvidere inde for, at ingen rettigheder herved krænkes.

Digitale billeder kan bliver vist på foreningens hjemmeside og bevidner fotografens kvalificering sammen med en angivelse i medlemslisten.

 

Certifikater:

Til alle grader udstedes et certifikat med en særlig variant af dff’s logo.

Bedømmelse af paneler: Bedømmelsen finder sted regelmæssigt og bedømmes af velkvalificerede dommere, der har opnået mindst det niveau eller tilsvarende fra udenlandsk system, som der stiles imod, med de enkelte paneler.

 

Nødvendig dommermajoritet for accept af paneler i :

dff/Master Photographer, dff [M] kræver (antal) billeder ud af 16 på eller over [M] niveau med x antal dommerstemmer ud af minimum total antal dommere

dff/Qualified Master Photographer, dff [QM] kræver (antal) billeder ud af 20 på eller over [QM] niveau med x antal dommerstemmer ud af minimum total antal dommere

dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM] kræver (antal) billeder ud af 20 på [SQM] niveau med x antal dommerstemmer ud af minimum total antal dommere

 

Ordliste:
Et panel er 16 eller 20 billeder (se antal i beskrivelsen af hvert niveau). Billederne arrangeres efter indhold og visuelt udtryk. Der undervises løbende i opbygning af paneler.

Et værk er en frembringelse, som er resultatet af egen selvstændig skabende intellektuel  indsats fra ophavsmandens side. For at kunne anses som et værk, må frembringelsen have værkshøjde.  Værket må være udtryk for en vis originalitet eller have et vist særpræg. Værker har ophavsretsbeskyttelse indtil 70 år efter ophavsmanden er død.

Titlerne kan anvendes på følgende valgfri måder:
dff/Master Photographer, dff [M]
dff/Master Photographer
dff [M]

 

dff/Qualified Master Photographer, dff [QM]

dff/Qualified Master Photographer

 dff [QM]

 

dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM]

dff/Supreme Qualified Master Photographer
dff [SQM]

 

Hvorfor benytte en dff/kvalificeret fotograf?

Når du benytter en dff/certificeret fotograf, er du helt sikker på at du får en velkvalificeret fagfotograf, der lever op til branchens skarpeste krav. dff/fotografer er medlem af dff/Dansk Fotografisk Forening, som varetager fagets interesser overfor bl.a. myndigheder og uddannelsesinstitutioner.

dff er fotografens stærke partner, når det gælder udvikling og samarbejde og samfundsmæssige relationer.

Certificeringen svarer til de systemer der anvendes i Europa og USA samt store dele af resten af verden.

dff har stærke relationer til de førende tværnationale organisationer og har indflydelse gennem FEP/Federation of European Professional Photographers.

 

Checkliste når du vælger fotograf:

  • Har du set fotografens hjemmeside og sikret dig, at det er fotografens egne billeder?
  • Har fotografen en adresse og et telefonnummer?
  • Har fotografen et CVR-nummer hos SKAT og er registreret som fotograf?
  • Har fotografen en relevant uddannelse eller karriere som sandsynliggør hans evne til at løse en fotografisk opgave. (alle kan købe udstyr, men det giver ikke erfaring og kvalifikationer)
  • Er fotografen medlem af dff?
  • Er fotografen certificeret efter det niveau du forventer du har behov for i forbindelse med din opgave?