Vedtægter for dff

Vedtægter for Dansk Fotografisk Forening

Vedtaget på delegeretforsamlingen den 15.09.1969, ændret og vedtaget på generalforsamlingen 04.10.1998, ændret og vedtaget på generalforsamlingen 06.10.2002 samt ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 14.09.2009 samt ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 06.11.2011.

Nærværende eksemplar er vedtaget på ordinær generalforsamlingen den 13.03.2016.

§1

Navn.

Foreningens hovednavn er Dansk Fotografisk Forening med binavnet dff.
Foreningens navn skrives dff / Dansk Fotografisk Forening eller i forkortet form dff.
Foreningen er en landsorganisation af fagfotografer i Danmark ,stiftet  den 05.04.1879 under navnet Dansk Fotografisk Forening.
Foreningens hjemsted og værneting er den kommune, hvori den konstituerede formand er bosiddende.

 

§2

Formål.

Foreningens formål er, at virke til fotografiets fremme og udvikling samt for det fotografiske erhvervs interesser, derunder at fremme kollegialt samarbejde og faglig udvikling.

 

§3

Medlemmer.

Som medlemmer kan optages:

3.1.            Aktive medlemmer

3.1.1       Fotografer med uddannelsesbevis – eller med erhvervserfaring og/eller uddannelse der ligestiller dem hermed – som driver selvstændig virksomhed med fotografi som hovederhverv eller er ansat med fotografi som hovedbeskæftigelse, det være sig såvel stillfoto som levende billeder.

3.1.2       Elever under uddannelse anerkendt af dff / Dansk Fotografisk Forening.

3.1.3       Leverandører til den fotografiske branche samt fuldtidsansatte hos leverandører til den fotografiske branche.

3.1.4       Aktivt medlemskab kræver, at man opfylder et af kriterierne nævnt under punkt 3.1.1 til 3.1.3 og ikke er i kontingentrestance.

 

3.2.            Passive medlemmer

3.2.1       Medlemmer med mindst 1 års anciennitet som medlem af foreningen, der ophører med aktiv virksomhed, men ønsker fortsat medlemskab.

 

§4

Optagelsesprocedure.

Ansøgeren udfylder optagelsesskema, der afleveres til foreningens sekretariat.
Ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens afgørelse kan, af den ansøgende eller af et af foreningens medlemmer, indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse.

 

§5

Æresmedlemmer.

Æresmedlemmer udnævnes efter vedtagelse på en generalforsamling med to tredjedele af de afgivne stemmer.
Forslag hertil skal tilstilles bestyrelsen inden 01.01.
Hvis et aktivt medlem udnævnes til æresmedlem, bevarer medlemmet fortsat de fulde rettigheder som aktivt medlem af foreningen.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

§6

Kontingent.

Fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet deles op i følgende grupper:

1.1. Fotografkontingent 1: indehaver
1.2. Fotografkontingent 2: ansat fotograf
1.3 Fotografkontingent 3: elev
2. Leverandørkontingent
3. Passiv og / eller udenlandsk  fotografkontingent

Ved flere indehavere betaler kun den ene indehaver fotografkontingent 1, de øvrige fotografkontingent 2.
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen beslutter betalingsterminerne.

 

§7

Ophør af medlemskab.

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 3 måneders varsel til en 01.01. Ved et medlemskabs ophør er den pågældende forpligtet til straks at ophøre med brugen af ethvert symbol eller enhver betegnelse, der kendetegner den pågældende som medlem af dff/Dansk Fotografisk Forening.

 

§8

Eksklusion.

Medlemmer som handler mod foreningens love eller lovligt trufne beslutninger, ekskluderes midlertidigt efter bestyrelsens beslutning.
Eksklusionen afgøres endeligt af den næstfølgende generalforsamling, til hvilken den ekskluderede har adgang.
Et af generalforsamlingen ekskluderet medlem kan kun genoptages ved beslutning af en ordinær generalforsamling.
Efter bestyrelsens beslutning og inden endelig vedtagelse på generalforsamling er den pågældende forpligtet til straks at ophøre med brugen af ethvert symbol eller enhver betegnelse, der kendetegner den pågældende som medlem af dff/Dansk Fotografisk Forening. 

 

§9

Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, forretningsudvalg samt gruppeansvarlige jvf. §12.
Foreningen tegnes af formanden og kasserer. I den enes fravær tegnes foreningen af den anden samt to øvrige bestyrelsesmedlemmer. I begges fravær af den øvrige bestyrelse.
Bestyrelsen vælges blandt aktive medlemmer på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at der i et år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i det følgende år 3 bestyrelsesmedlemmer.
2 suppleanter vælges for en 1årig periode.
1. suppleant er den person, som opnår flest stemmer.

 

§10

Formanden indkalder til bestyrelsens møder og leder disse. I tilfælde af stemmelighed er hans stemme afgørende.
Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange hvert år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og de fremmødte medlemmer i alt udgør mindst halvdelen af den siddende bestyrelse.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§11

Bestyrelsen har hjemmel til at forpligte medlemmerne i forhold til Copy-Dan og kan herunder pålægge medlemmerne pligt til ved indtræden i foreningen og gennem denne at lade forvaltningen i medlemmets interesse og idet omfang, hvorunder forvaltning sker gennem Copy-Dan, overgå til Copy-Dan. Bestyrelsen kan beslutte, at forvaltningen overføres til Copy-Dan ved kollektiv aftale mellem foreningen og Copy-Dan. Bestyrelsen kan beslutte, at der i tilfælde af et medlems udtræden af foreningen skal gælde et rimeligt varsel for ophøret af Copy-Dan’s rettighedsforvaltning. Bestyrelsen kan vedtage, at medlemmernes forvaltningspligt gennem foreningen uden videre anses for bortfaldet, såfremt den kollektive forvaltningsaftale med Copy-Dan ophører.

Bestyrelsen kan vedtage, at medlemmer af foreningen, som er tilknyttet Copy-Dan, skal afgive erklæring om, i hvilken forening de vil være stemmeberettigede og valgbare i spørgsmål om rettighedsforvaltning.

Bestyrelsen kan fastsætte betryggende regler for valg til Copy-Dan’s ledelsesorganer

 

§12

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Den indvarsles ved skriftlig meddelelse mindst 4 uger forud pr. post eller e-mail.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til foreningens sekretariat senest 2 uger før generalforsamlingen.
Senest 1 uge før generalforsamlingen udsender bestyrelsen endelig dagsorden med indkomne forslag. Foreningens regnskab fremlægges til gennemsyn.
Generalforsamlingen skal tilstræbe at vælge en bestyrelse med ligelig fordeling mellem repræsenterede branchegrupper.
Stemmeret har aktive medlemmer – 1 stemme pr. medlem – dog undtaget elever der ikke betaler kontingent.
Stemmeret kan udøves ved en til den pågældende lejlighed særlig udstedt, skriftlig fuldmagt.
Ingen befuldmægtiget kan dog afgive mere end 3 fuldmagtstemmer.

§13

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

 

§14

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles ved skriftlig meddelelse til
Medlemmerne pr. Post eller e-mail med mindst 2 ugers varsel.
Varslingen skal indeholde udførlig dagsorden.
Bestyrelsen kan når som helst indvarsle til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre dette, når mindst 50 medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig indsender udførligt forslag til dagsorden.

 

§15

Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller fem medlemmer forlanger det.
Til vedtagelse kræves simpel flertal af de afgivne stemmer.
Dirigenten kundgør resultatet af enhver afstemning.

§16

Sekretariat.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp til varetagelse af løbende opgaver.

 

§17

Regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Generalforsamlingen vælger 2 aktive medlemmer til kritisk revision.
Bestyrelsen kan antage en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

§18

Understøttelses- og studiefond.

dff/Dansk Fotografisk Forenings Understøttelsesfond, der administreres af bestyrelsen, har til formål at understøtte trængende fotografer og medhjælpere, som har været medlem af dff/Dansk Fotografisk Forening i mindst 2 år, samt enker eller børn efter sådanne.

§19

Understøttelses- og studiefondens midler består af:
Den opsparede kapital, derunder de fonden tillagte legatmidler, forøget med:
Mulige gaver
Opsparede renter og
Hvad der på anden måde kan tilfalde fonden.

Disse midler skal anbringes i rentebærende effekter efter reglerne for umyndiges midlers anbringelse.
De deponeres i bank eller sparekasse, hvoraf de kun kan udtages efter skriftlig rekvisition af formand og kasserer.
Dog er kassereren berettiget til at modtage kupons eller på anden måde hæve renten.
Til at disponere over fondens midler, enten ved salg, pantsætning eller på anden måde, kræves en af bestyrelsen med 2/3 majoritet vedtagen beslutning.

 

§20

Gæld.

For gæld, som dff/Dansk Fotografisk Forening måtte stifte, kan der ikke gøres arrest eller udlæg i understøttelsesfondens eller i de enkelte medlemmers såvel som bestyrelsesmedlemmers midler.

 

§21

Understøttelse og stipendier.

Ansøgning om understøttelse eller stipendium sendes til foreningen.
Afgørelse træffes af bestyrelsen, der på hvert bestyrelsesmøde gennemgår indkomne ansøgninger.
Udenfor disse tider kan bestyrelsen kun i påtrængende tilfælde yde hjælp af fondens midler.

 

§22

Foreningen og understøttelses- og studiefonden tegnes af formanden og kassereren i forening.
I formandens fravær af næstformanden og kassereren i forening.
I kassererens fravær af formanden og næstformanden I forening.
Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse

§23

Opløsning.

Foreningens opløsning kan kun bestemmes af en generalforsamling efter forudgående skriftlig afstemning blandt foreningens aktive medlemmer, og kun for så vidt 2/3 af disse har stemt for forslaget.

Opløsning kan dog først ske, når der foreligger en plan for afvikling af forenings forpligtelser og garanti for, at denne gennemføres. Eventuelt overskud af likvidation tilfalder i så fald understøttelses- og studiefonden.